[1]
สุขหมื่น ช. . ., “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี”, NL.BDC.J, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 28–40, เม.ย. 2023.