[1]
โนวิชัย น. . . และ สีทอง ป. . ., “การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความสามารถการเขียนเรื่องตามจินตนาการโดยใช้แผนภาพโครงเรื่องร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับสำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3”, NL.BDC.J, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 68–82, เม.ย. 2023.