[1]
สวนแก้ว จ. . ., “คุณลักษณะผู้นำท้องถิ่นที่ประชาชนคาดหวังในจังหวัดอุทัยธานี ”, NL.BDC.J, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 159–176, เม.ย. 2023.