[1]
ฟองคำ เ. . และ สํวโร พ. ., “การเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาวิถีพุทธในการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่”, NL.BDC.J, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 83–94, เม.ย. 2023.