[1]
อิศรางกูร ณ อยุธยา อ. ., ปิณฑะแพทย์ ส. ., และ บุณยโสภณ ธ. ., “การพัฒนารูปแบบศักยภาพของหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เพื่อคุณภาพการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล”, NL.BDC.J, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 95–112, เม.ย. 2023.