[1]
ขยันหา ม. ., ปิณฑะแพทย์ ส. ., และ วิเศษศรี ว., “การพัฒนารูปแบบการบริหารการให้บริการในธุรกิจที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัย”, NL.BDC.J, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 113–129, เม.ย. 2023.