[1]
พุทฺธสาวโก พ., วงศ์จำปา พ. ., วิเศษ ส., และ โปธาฤทธิ์ น. ., “องค์ความรู้ด้านการเมืองกับกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดพะเยา”, NL.BDC.J, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 130–143, เม.ย. 2023.