[1]
วรกิตติ พ. . . และ คิดอ่าน ธ., “บทบาทของพระราชธรรมาลังการกับการพัฒนาสังคมตามหลักสัปปุริสธรรม ๗”, NL.BDC.J, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 209–218, เม.ย. 2023.