[1]
กัลยา ศ. . และ จันทร์จิรา นันตา, “ความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย”, NL.BDC.J, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 193–208, เม.ย. 2023.