[1]
พลาพล ณ. ., บุณยโสภณ ธ., และ ปิณฑะแพทย์ ส. ., “การพัฒนารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้เกษียณอายุงาน ในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ”, NL.BDC.J, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 1–16, ส.ค. 2023.