[1]
เทียนสว่างชัย ศ. และ น้อยเจริญ น. ., “แม่: ภาพสะท้อนความเป็นแม่ ที่สื่อผ่านภาษาและมโนทัศน์ของคนไทย”, NL.BDC.J, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 17–30, ส.ค. 2023.