[1]
จันเรือน จ., “ความพึงพอใจของลูกค้าเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสาของชุมชนบ้านโทกหัวดง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง”, NL.BDC.J, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 31–45, ส.ค. 2023.