[1]
สุระรินทร์ พ., ไชยเหมวงศ์ ธ. ., พระครูวรวรรณวิฑูรย์, และ อธิจิตฺโต พ. ., “ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดความสมดุลของเหลาจื้อ”, NL.BDC.J, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 250–262, ส.ค. 2023.