[1]
วงศ์ษา ก. . และ หมื่นแจ่ม ส. ., “การศึกษาสภาพการดำเนินงานห้องสมุดสู่มาตรฐานของโรงเรียนดอนชัยวิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน”, NL.BDC.J, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 46–58, ส.ค. 2023.