[1]
ชาวบ้านเกาะ น. ., ปิณฑะแพทย์ ส. ., และ เชียรชนะ ช. ., “รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์”, NL.BDC.J, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 87–102, ส.ค. 2023.