[1]
จันทวงสิน ม. ., ปัญญาดี เ. ., ผาเจริญ ว., และ เสมมณี อ., “ปัจจัยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้าในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19”, NL.BDC.J, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 59–72, ส.ค. 2023.