[1]
ปันลำ จ. และ เรือนตุ่น ก. ., “การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของวัดและชุมชน ในตำบลพระบาทตามแนวพระพุทธศาสนา”, NL.BDC.J, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 103–115, ส.ค. 2023.