[1]
ศรีใจวงศ์ ณ. ., เหล็งพั้ง ภ. ., และ เทพปินตา พ. ., “การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง”, NL.BDC.J, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 73–86, ส.ค. 2023.