[1]
ลือดัง โ. . . และ จตุรพรประสิทธิ์ ช., “แรงจูงใจการศึกษาหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ: พัฒนาการศึกษาของ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์”, NL.BDC.J, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 146–161, ส.ค. 2023.