[1]
หีตอักษร ย. ., ธรรมพิทักษ์ ส., และ อนันทนาธร อ. ., “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี”, NL.BDC.J, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 162–176, ส.ค. 2023.