[1]
มหาศักดิ์สวัสดิ์ ร. . และ ทาวะรมย์ อ. ., “ผลกระทบจากการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ต่อประชาชนในพื้นที่ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง”, NL.BDC.J, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 205–222, ส.ค. 2023.