[1]
กิตฺติเวที พ. . และ ณ พิกุล ศ., “การศึกษาแนวทางการเผยแผ่ธรรมะแก่ชาวต่างชาติของพระนิสิต วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย”, NL.BDC.J, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 177–189, ส.ค. 2023.