[1]
กิตฺติวํโส พ. และ ฟองจันตา พ. ., “การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน”, NL.BDC.J, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 263–273, ส.ค. 2023.