[1]
พระครูวรวรรณวิฑูรย์, สุระรินทร์ พ., สารบรรณ ส. ., และ สุทธะ ช. ., “อัตลักษณ์ด้านประเพณีที่สำคัญของเมืองพะเยา”, NL.BDC.J, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 235–249, ส.ค. 2023.