ดวงใจ ณ., มั่งคั่ง ช. ., และ วรรณไพศาล เ. . “การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่องประวัติศาสตร์เมืองลำปาง เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 10, ฉบับที่ 1, เมษายน 2021, น. 126-3, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/251554.