พันธ์ศุภะ ณ., และ ประสงค์สุข ค. “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาโครงการพัฒนาครูประถมศึกษาในมิติคู่พัฒนา”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 9, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2020, น. 156-69, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/251598.