สุวณฺโณ พ. ., อุตฺตโร พ., และ วชิรเมธี พ. “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูตามหลักกัลยาณมิตรธรรม ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 4”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 9, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, น. 14-25, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/251643.