คงประพันธ์ น., เผือกฟัก ส., และ ช่วยเพล พ. “ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับศาลเจ้าของชุมชนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 9, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, น. 40-51, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/251645.