โอบอ้อม ส. “การเสริมสร้างจิตพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตย ของนักเรียนในจังหวัดนครปฐม”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 9, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, น. 65-77, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/251649.