บุญอินทร์ เ., ถิ่นบางเตียว โ., และ เครือนวล ช. “เครือข่ายอำนาจและการสะสมทุนในจังหวัดชัยนาท: วิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 9, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, น. 119-35, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/251654.