จงไกรจักร์ พ., และ ศิริชัยศิลป์ เ. “การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความสามารถในการบริหารจัดการขยะอย่าง สร้างสรรค์ โดยใช้การคิดเชิงออกแบบ”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 9, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, น. 152-66, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/251657.