วิชัยดิษฐ์ ณ., และ ชัยรัตน์ ผ. “ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 9, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, น. 183-92, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/251662.