ปิยะเจริญเดช ท., มทฺทโว พ., และ สนฺตมโน พ. “การกำเนิดรัฐตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 9, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, น. 193-02, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/251663.