ดีเยี่ยม พ. “บทบาทพระสงฆ์กับความสำเร็จในการบริหารเชิงระบบในองค์กรศาสนา”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 10, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 241-52, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/251964.