ไชยเดช ป. “แนวทางการส่งเสริมการจัดประสบการณ์แบบโครงการในห้องเรียนของเด็กปฐมวัย”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 10, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 124-32, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/254482.