ปุริมาตร พ. “การศึกษาความเครียดของผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 11, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 181-94, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/255432.