ศรีปรัชยานนท์ ส. “สัญญะยันต์เทียนในวิถีชุมชนล้านนา: สัญญะยันต์เทียนในวัฒนธรรมล้านนา”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 11, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 231-47, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/257195.