ลีลาลัย เ. “การขูดรีดแอบแฝงในระบบเกษตรพันธสัญญา”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 11, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 104-22, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/257836.