จิรกิจนิมิตร ณ. . “บทบาทพระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 11, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 195-13, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/258152.