วงษ์กมลเศรษฐ์ โ. . ., โชติวงษ์ ช. . ., และ อัตวินิจตระการ ป. . “การพัฒนารูปแบบศักยภาพผู้บริหารหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 11, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, น. 1-15, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/258221.