วารีวะนิช ป. ., โชติวงษ์ ช. ., และ อัตวินิจตระการ ป. . “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพกำลังคนเพื่อการเพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในยุคดิจิทัล”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 11, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, น. 16-31, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/258548.