ธรรมสอน ก., และ พระครูวรวรรณวิฑูรย์. “พระพุทธศาสนากับวิชาชีพข้าราชการพลเรือน”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 11, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, น. 53-65, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/258633.