ณ พิกุล ศ., และ พระครูวรวรรณวิฑูรย์. “การเสริมสร้างพุทธจริยธรรมสำหรับนักการเมือง”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 11, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, น. 155-6, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/258702.