สุขะการผดุง ช. ., โชติวงษ์ ช. ., และ อัตวินิจตระการ ป. . . “การพัฒนารูปแบบศักยภาพผู้บริหารอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 11, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, น. 32-52, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/258734.