ก๋องแก้ว พ., บุญอิ่ม ด. . ., และ ศรีปรัชยานนท์ ส. . “การศึกษาหลักปฏิบัติไตรสิกขาตามแนวทางโอวาทของพระสารีบุตร”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 11, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, น. 66-79, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/259090.