เขื่อนคำแสน พ., และ จรโณ พ. “ศึกษาวิเคราะห์วัตถุทานในพระพุทธศาสนาเถรวาท:”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 11, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, น. 80-93, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/259149.