จนฺทสาโร(จันทร์จาง) พ. ., และ อิสฺสรภาณี พ. “ศึกษาการนุ่งห่มในพระพุทธศาสนาเถรวาท”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 11, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, น. 94-104, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/259325.