ภัทรนาวิก ภ. . . “การศึกษาผลการจ้างงานของมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ตามมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 11, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, น. 105-24, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/259332.