เภาเจริญ พ. . “เคป๊อบ แฟนด้อม และการเคลื่อนไหวทางการเมือง:”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 11, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, น. 125-38, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/259555.