ไชยชาติ พ. . ., ต้าวคำ ณ. . ., อุทาพันธ์ . ภ. . ., พุดชู . ส. . ., และ ผาเจริญ ว. . “มหาตมะ คานธี : การเคลื่อนไหวเรียกร้องต่อสู้แบบสัตยาเคราะห์”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปี 11, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, น. 166-80, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/259679.